Badania kandydatów na kierowców

badanie kierowców

Badania kandydatów na kierowców – Łańcut, Rzeszów, Przeworsk, Leżajsk, Jarosław. 

Centrum Medycznym ANT-MED, świadczy usługi w zakresie badań kierowców oraz kandydatów na kierowców. Badania kierowców i kandydatów do prawa jazdy obejmują badania ogólnolekarskie (w tym m.in. słuchu, równowagi, wzroku i narządu ruchu) i badanie poziomu glukozy wykonywane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. 

W koniecznych przypadkach i przy wyższych kategoriach prawa jazdy badania poszerza się o badania specjalistyczne; okulistyczne (wady wzroku), laryngologiczne i/lub audiogram (niedosłuch), ortopedyczne (ciężkie wady postawy i istotne ubytki w układzie ruchu), neurologiczne (m.in. padaczka), diabetologiczne (cukrzyca leczona i świeżo wykryta) oraz psychologiczne (ocena sprawności psychoruchowej – wymagana obligatoryjnie do kategorii C, D).

Badania te są wymagane do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. 

Badania kandydatów na kierowców są wykonywane odpłatnie zgodnie z Rozporządzeniem MZ (Dz.U. 2014 poz. 949).

WYMAGANE DOKUMENTY

Na badania należy zgłosić się z:

 • dowodem osobistym (każdorazowo przy badaniu należy okazać dowód tożsamości),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego w przypadku występowania choroby/chorób przewlekłych i stosowanego leczenia,
 • w przypadku występowania problemów neurologicznych – karta konsultacyjna neurologiczna wypełniona przez neurologa,
 • w przypadku występowania problemów diabetologicznych – karta konsultacyjna diabetologiczna wypełniona przez diabetologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy,
 • w przypadku odbycia leczenia szpitalnego i/lub w poradni specjalistycznej należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej (karta informacyjna leczenia szpitalnego i/lub historia choroby z poradni specjalistycznej),
 • osoby pobierające świadczenia rentowe lub posiadające stopień niepełnosprawności powinny posiadać aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji o niepełnosprawności
 • wypełnioną ankietą kandydata na kierowcę – można pobrać (tutaj)

POZOSTAŁE WYMAGANIA – JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BADANIA

 • jeżeli istnieje potrzeba codziennego zażywania leków, to w dniu badania należy je przyjąć popijając wodą,
 • osoby stale przyjmujące leki powinny zaprać je ze sobą lub posiadać ich spis,
 • w dniu badania osoby powinny być wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne),
 • osoby używające okularów (soczewek kontaktowych) powinny posiadać je przy sobie,
 • osoby używające aparatu słuchowego powinny posiadać go przy sobie,
 • jeżeli uprawniony lekarz zleci dodatkową konsultację specjalistyczną, konieczne będzie ponowne zgłoszenie się do Ośrodka w wyznaczonym terminie

Badania kierowców zawodowych i samochodów służbowych

Badania kierowców zawodowych oraz samochodów służbowych obejmują badania ogólnolekarskie (w tym m.in. słuchu, równowagi, wzroku i narządu ruchu) i badanie poziomu glukozy wykonywane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Dodatkowo ww. badania poszerza się o badania specjalistyczne; okulistyczne, neurologiczne (obligatoryjne przy badaniu wstępnym), laryngologiczne (wg wskazań) i/lub audiogram (niedosłuch),

Równocześnie na miejscu wykonywane są niezbędne badania psychologiczne: w tym ocena sprawności psychoruchowej tzw.: psychotesty – obligatoryjnie dla kategorii C, D, oraz konsultacje psychologiczne dla kierowców samochodów służbowych.

Do badań na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wymagane jest skierowanie od pracodawcy.