Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w Sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119, s. 1  – dalej zwane RODO – informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest:
Centrum Medyczne ANT-MED. Magdalena Filip-Dziurzyńska z siedzibą w Żołyni, ul. Białobrzeska 13a, 37-110 Żołynia, tel. 17 224 00 59, e-mail: info@antmed.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych e-mail: info@antmed.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu udzielenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych i dokumentowania ich udzielania, na podstawie:

 1. 9 ust. 2 lit. H RODO,
 2. 24 i nasępne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjetna (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318 z późn. zm.),
 3. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  (t.j. Dz. U. z 2018, poz, 617 z późn. zm.),
 4. 18 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  (t.j. Dz. U. z 2018, poz 123 z późn. zm.),
 5. 9 ustawy z dnia 25 września 2017 r. o zawodzie fizjoterapeuty
  (t.j. Dz. U. z 2018, poz 505 z póżn. zm.),
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1938 z późn. zm.),
 7. umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych (usługi medyczne) zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pacjentem lub innymi podmiotami finansującymi te świadczenia.

IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. Z 2017, poz. 1318 z późn. zm.) oraz w przepisach adekwatnych ustaw odrębnych.

V. Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. Osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz 1318 z późn. zm.),
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 4. Inne podmioty finansujące dane świadczenia,
 5. Zakłady ubezpieczeń w przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a). prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b).  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO),
c).  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VII. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 25 ust. 1 ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318 z późn. zm.) i stanowi warunek realizacji świadczeń zdrowotnych, a w szczególności ich finansowania ze środków publicznych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – POBIERZ

Deklaracja Przetwarzania Danych – POBIERZ